;

Bhaca people

The Bhaca people or amaBhaca are an eMbo ethnic group in South Africa. AmaBhaca were formerly known as the Zelemus or AbakwaZelemu between the 1700s until 1830 when they were formally referred to as AmaBhaca. They are the descendants of chief Zelemu who lived in the Pongola and ruled his people who were part of the abaMbo people. Chief Zelemu shared the same ancestor with Chief Wushe by the name of Lufulwenja. Zelemu and Wushe went separate ways in the early 1700s and their descendants were both called the AmaWushe and AbakwaZelemu. It was in the 1730 when their grandsons ( Khalimeshe and Mjoli) reunited again to form one tribe that later migrated south under the leadership of Madzikane ka Khalimeshe.


Ncapayi

King Ncapayi had many wives. First wife Makhohlisa (daughter of Dzanibe clan) gave birth to King Diko and Sogoni. His second wife, Indlu yekunene, bore him Makaula, while his third wife Iqadi lendlu enkulu, produced Dabula and Mpongoma.

Ncapayi is said to have been a fearless freebooter, and a diplomat of note who showed more intelligence than his father Madzikane. According to Rev. Soga, during the year that Madzikane was killed, Ncapayi entered Thembuland to avenge the death. The Thembus under King Ngubengcuka made an ineffectual stand and the Bhacas swept away a large number of cattle.

Before Madzikane died and because of his relationship with King Faku, he advised his son to temporarily be a tributary King in Pondoland. Ncapayi took the advice and Faku welcomed the Bhacas, which coincided with the arrival of Nqetho, a Chief of the Qwabes who had moved from Natal to escape King Shaka's army because he would not serve under King Dingane. When he entered Pondoland and tried to secure land by violence, Faku was anxious to evict him with Ncapayi's assistance. AmaBhaca drove them back into Natal and Dingane issued an instruction to kill Nqetho. The Thembus' defeat by the Bhacas, Faku to make an arrangement with Ncapayi when the Pondos wanted to attack the Thembus. They entered Thembuland on three occasions and each time succeeded.

Soga asserted that cupidity was the force that brought Faku and Ncapayi together and to have destroyed their relationship later. In 1845 Ncapayi attacked Nyanda, the Right Hand section of the Pondos under Ndamase, the son of Faku. He raided Nyanda successfully. King Faku assembled an army and moved against the Bhacas, attacking them on all sides. He drove the Bhacas before him on the ridge kuNowalala. Ncapayi was wounded and forced off the ridge, landing on a ledge. He was in a helpless condition with both arms broken and a severe assegai wound. He lay there for days, asking those who came to look at him to end his misery. After King Faku gave the order, he was killed.


Conflict with the Afrikaners and the British

In about 1837 Boers arrived in Natal with herds of cattle. Between 1837/39/40, the Boers fought the Bhacas who teamed up with the Bushmen to raid the herds.

In about February 1838 the Boers settled in the upland of Natal and began to create the Republic of Natalia. After their victories over Dingane, they extended northward to uMfolozi and St. Lucia Bay. The Boers created arrangements with other kings and therefore did not consider them as enemies. For example, they considered King Faku to be a friendly king and rated Ncapayi as having a powerful military and as a threat.

When the Boers came back, they attacked the Bhacas[4] and raided with 700 men and 50 horses. This is said to have provided the spark for the British intervention in the Bhaca land (which had become part of Natal). An area near Maclear is called Ncapayi land (Kapayi land – because they could not pronounce “Nca”).


AmaBhaca Clan Names

  Zulu – OoZulu, Khalimeshe, Nofisa ongafi, ofa ngamaloyo. Mageba Ndabezitha , ooNombuso ooVebi ooWabane. Mafula ngesibumbu ngexa yokuswela ingobozi, Notibunwana etincane ngokwuswela tona, onato ufute kulo nyoko, Thole leSilo ngoba yiSilo ngokwaso…
  Wushe – ooMjoli, Phathwa, Wushe, Qubulashe, Mthsi owathsi ukuwa wabhekisa amasebe eThukela, Nonkasa, Mbedu, omaphungel’ esosini amakomitshi ekhona, masindza ngonwalu itizwana tisindza ngobulongwe, Godongwana kaMjoli ka Bekwa kaWushe ka Lufulwenja kaMageba.
  Mjoli – Qubulashe, Indlu kaSondzaba, Hlathi, Nonina, Mswanzeli, Nokholwa wokwakhe, Wabane, Maqholo, Mthi owathi ukuwa wabekisa amasebe eThukela, Nyawo, Danisa, Ntundzela, uMalandelwa zintombi zithi ndizeke, Babalo, mzimvubu, Izotshw’elihle, Uphika-nelanga, uNoma-ndzondzo, uMshwawu, uDlilanga, oBuso bumnyama ngathi sisonka sojiwe
  AmaChiya – ooGalweni, ooChiya wohlanga, Sodladla, Magangadz’ udonga kuvuleke indlela ,cwangu cwangu.
  AmaMpovane – Siwela, Vitsheka, Matalankosi, Songiwe, Nomlakalakane, Gubudza Nyamana
  AmaNqolo – amaNqolo, oaGaba kathsayithsi omahlambahlaletsheni ngenxa yokuswel’itawuli, abantu abangayekhathsi imbola ngoba bahleli bebahle, bakhi bexonya bangaleluki
  AmaNcwabe
  AmaJili – ooMaseng’ inkomo noba ilele ngenxayokuthsandza intusi Mweli (Jili, Msingawuthi, Ngqambela, Sibakhulu, Ntlangwini’s enebathat yaseMakhuzeni)
  AmaNdlangisa – Thole, Gqagqane, Buzini, Ndlangisa, Mzimshe, Lwandle
  AmaTshezi – Jalamba, Mqalungangenduku,
  AmaTolo – ooTolo, ooDlangamandla, Mchenge Mabhanekazi
  AmaJuta – OoJuta, Mencwa, Sjekula
  AmaGusha
  AmaNjilo – Manci, Mkhonde, iS’khonde esikrakrayo, iNdlovu esikwa ihambha, Vela bethetha, Njilo, Balisa, Debule, Msokweni, Silwa nenkunzi mbini, Kubhej’umsobomvu, Wabane, Tyani, Bhekiso, Ndlov’edli goduka, Mbali, Mdludla odludl’amthambek’ebhek’othukela, Qolo, Zotsho, Mabandla kamaqolo, Maqolo engqelezintabeni, Tshitshis’intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde, Zinemiqala engenamqala sisilima
  AmaKhambule – Khambule Mncube Mayela omalandelwa yintombi ithsi bhuti nditeke
  AmaMbotho – Juqu, Juleka, , Mlibati, Matala Nkosi, Sigwamba sentswangu, NgqizaZibutha kandaka-ndaka, Mbotho
  AmaDladla
  AmaBhele – Dlambulo, Khuboni, Qunta, Mafu, Langa, Mnomana, Mbutho, Ncwana, noNtanda kuphakanyiswa, Ulanga lokulunga, Umbutho, noMbikazi ngob’umnt’ogxathu akalahlwa, umafuza afulele njengelifu, Ndabezitha, uNtshangase, Madiba-ndlela. Iinto ezidiba de zidibe nendlela, Unontanda Usengel’abantwana xa likhithika, unosepha ayigijimi iyakhokhoba ukubhek’ eluqala, undamane, amyengane, amayekethe, Undlwana zinamaphela phez’ukwentab kalenge, othebul’ukunatha nje ngabendl’enkulu Umakhunga, unkilane, umabandla, uvaphi, Iintw’ezimpundu zinga zingongiwa, Amatya egoduka khon’ukuze angathinjwa lithambo lasemzin, nditsh’abaty’isikhwebu sakwamkhwekazi, kwaNoqambulo, Iintw’ezingawutyiyo umbilini wempahla, ezity’owenyamakazi yon’ihlal’emahlathini; Iinyath’ezasind’abazingeli sebezosele, Ingab’asilobhele elo, ngoba ibhele laphekwa nelitye lenyengane, lavuthwa ilitye, lasala ibhele lihleli, amaBhele izinto eziqhwanyaza ngemali. Zibunywana zibutshelezana zinga zingazingangiwa ngabakhwekazi, Bhedlana lase Lenge, amaBhele asicoco sinuka intsindwana amakrokrozela njengelifu lemvula, Mphemba abantu Bephemba ngamabele kanti abafokazana baphemba ngamaphepha, Silo sase Lenge ngwane yezixhobo zothukela, umthan’ ontyingantyingana omi phezu kwentaba, Inyathi eyasinda abazingeli sebeyosele izinto ezingawudliyo umbilini wenkomo,zidla owenyamakazi
  AmaGamedze – Gamedze, Mntimande, Bhambolunye tingaba mbini tifute ekhaya kulonyoko
  AmaHlubi – (hayi isizwe samaHlubi kaLangalibalile, kodwa itibonga nabantu ababesuka kwisizwe samaHlubi)umzekelo ooRhadebe – Mafuz’ afulele njengefu lemvula! Mashwabada, owashwabadel’ inkomo kanye nempondotayo!
  AmaDlamini – (hayi isizwe samaDlamini, kodwa abanye abantu bakwaDlamini ngesiduko)
  AbakwaMasoka
  AmaXesibe – (hayi abantu besizwe samaXesibe kaXesibe wakuloMpondo noMpondomise, kodwa kukhona abantu abangena phasi kukaMadzikane bamaXesibe) oo Ncosa ooBhuku Sinqashe Nkamangane Mfazi webelelide elancelisa ingane phesheya komfula uMganu Sabela wabizwa emazibukweni Xesibe
  AmaBhovu – ooDumela oMvaw’bhekwa ubhekwa abawatiyo ooGxumisa
  AmaNguse – ooFola Fakade Mabembe khabekhulu Fol’odlilaxa Nguse Ngubezizwe unyawunyawu
  AmaGebashe –
  AmaDzana – OoDzana oKhatsini omncwabe omfupi
  Sinama – Rhadu, Mjoli, Somadoda, Fikeni, Nhlumayo, Gcuma, Malandelwa yintombi ithi ndizeke noba kungesipha samazimba, Iintombi ezinamadhusu amhlophe ngathi zihlamba ngobisi, Wulawula mathole endlovu

Food for Thought

Contact Us

Your message has been sent successfully.
E-mail must be valid and message must be longer than 1 character.